UDP แตกต่างจาก TCP/IP , datagram sockets เป็นแบบ connectionless. นั้นหมายความว่าการเชื่อมต่อระหว่าง client กับ server ไม่สนใจระยะเวลาการตอบโต้ ซึ่ง datagram packet จะส่งยังเดียวไม่สนใจว่าได้รับหรือไม่ UDP จะส่งข้อมูลได้เร็วกว่า TCP แต่มันไม่น่าเชื่อถือในการส่งและรับข้อมูลRead More →

การสร้างลิงค์ติดต่อสื่อสารแบบ TCP/IP ที่เป็น sockets เป็นการเชื่อมต่อแบบ connection-orientated ซึ่งนั้นก็หมายความว่าการสนทนาระหว่างเครื่อง client กับ server จะทำการเชื่อมต่อตลอดเวลาที่สนทนานอกเสียจากมันจะเสีย ซึ่งการสนทนากันหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง client กับ server นั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของ protocol ซึ่งจะการกำหนดลักษณะการทำงานนั้น ทำให้สามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานของ server ได้ 5ขั้นตอน ดังนี้Read More →

ในโดยรวมของ modern computer networks internet จะมี ?packet-switched นั้นหมายความว่าความระหว่าง คอมพิวเตอร์บน Internet จะถูกแบ่งเป็น blocks ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า packets ซึ่ง packet จะถูกส่งไปยังเส้นทางต่างๆที่แตกต่างกัน IP จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่ง packet เหล่านี้บนอินเตอร์เน็ต โดยมีจุดกำหนดขึ้นในสมัยสงครามเย็นระหว่าง American กับสหภาพโซเวียต โดยมันถูกออกแบมาถ้าหากเกิดเหตุการณ์ว่าถ้าถูกข้าศึกทำลายจุดใดจุดหนึ่ง จุดอื่นๆก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ IP จะมีการตอบกลับเพื่อที่จะหาเส้นทางการส่งใหม่ และกำหนดเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลจากผู้ส่งจะถูกส่งไปยังผู้รับแน่นอน ซึ่งจึงทำให้เกิดการคิดค้นและให้บริการ TCP (Transmission Control Protocol) เกิดขึ้น และจากความรู้ในการทำงานข้อ IP ว่าให้มีการเลือกเส้นทางการส่งใหม่นั้น TCP ก็ได้คิดค้นว่าให้มีการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งทำให้ทั้ง IP และ TCP ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะส่งข้อมูลได้ถูกต้องและแน่นอนRead More →

internet เป็นชื่อเรียกของ computer network ที่ computer ถูกเชื่อโยงกันเป็นเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งมีพื้นที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยใช้ protocol ในการสื่อสารที่เรียกว่า Internet Protocol หรือ IP ดังนั้นแล้ว computer แต่ละเครื่องในระบบ network จะมี หมายเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน เวอร์ชันในปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน 4 ซึ่งจะเป็นการกำหนดไอพีให้เครื่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่า quad notation ในที่นี้มันจะสร้างหมายเลขที่มีขนาด 8 บิต (เลขในฐานสิบมีค่าระหว่างRead More →

Software network ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ client และ servers ซึ่ง client ,servers จะเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ในการทำงานของโปรแกรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากในสมัยนี้Read More →