Associative Arrays ในภาษา PHP ในภาษา php นั้นนอกจาก array ที่เป็นแบบ index ธรรมดานั้นยังมี array แบบ associative คือแบบที่ใช้ key ในการอ้างอิงค่านั้นก็เปรียบเสมือน array แบบความสัมพันธ์ตามความหมายของคำว่า associative นั้นเองซึ่ง array แบบนี้จะทำให้เราเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นเพราะจะทำให้เราง่ายต่อการใช้ array และอ้างอิงค่าในตัวแปร php ซึ่งก็สามารถศึกษาได้จากตัวอย่างในภาษา phpRead More →

Array ในภาษา PHP เกือบทุกภาษาในการเขียนโปรแกรมก็จะมีตัวแปรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า array เพราะจะต้องนำมาแก้โจทย์ที่ว่าจะต้องเก็บข้อมูลที่เหมือนกันเข้าเป็นชุดๆ หรือเป็นกลุ่มดังนั้นในภาษา PHP ก็มีตัวแปร array เหมือนกันซึ่งในภาษา PHP ก็มี array อยู่ 2 แบบ แบบแรกก็เป็น arrayRead More →

ภาษา php การใช้งาน string และ function string เบื้องต้น ภาษา php นั้นเป็นภาษาที่ออกแบบเพื่อให้ทำงานกับ string ได้ง่ายจึงทำให้มีการใช้งาน string ที่ง่ายและมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ string ให้ใช้งานมาก ในบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการต่อข้อความและการใช้ฟังก์ชัน php ในการหาความยาวของข้อความและตัวอักษรในข้อความ โดยที่การนำข้อความมาต่อกันโดยใช้เครื่องหมาย . ส่วนในการหาความยาวข้อความจะใช้ strlen() ส่วนการใช้อักษรในข้อความว่าอยู่ตำแหน่งไหนจะใช้ strops() มาดูตัวอย่างโค้ด php กันดีกว่าRead More →

ในการเขียน script php นั้น บ้างครั้งจำเป็นต้องอาศัยการแสดงผลด้วยภาษา html ด้วยดังนั้น ภาษา php จึงสามารถใช้ร่วมกับภาษา html ได้ ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ php ร่วมกับ html ในการกำหนดว่าจะให้แสดง link ไหนออกมา ตัวอย่าง phpRead More →

ในการเขียน script php นั้นบ้างครั้งก็จำเป็นต้องมีการนำไฟล์อื่นมาช่วยในการทำงานประมวลผลหรือนำค่ามาจากไฟล์อื่นหลายๆ ไฟล์ดังนั้นในภาษา PHP นั้นจึงได้มีการใช้คำสั่งเพื่อนำไฟล์อื่นเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งคำสั่งที่จะนำไฟล์อื่นมาช่วยประมวลผลนั้นก็คือ คำสั่ง include ซึ่งจะเป็นการนำไฟล์เข้ามาร่วมกันทำงานซึ่งจะทำให้ไฟล์ที่เรียกไฟล์อื่นมานั้นจะมีเหมือนไฟล์ที่เรียกเข้ามาทั้งตัวแปร ฟังก์ชันหรือแม้แต่การทำงาน ซึ่งต่อไปจะเป็นตัวอย่างซึ่งจะต้องมี 2 ไฟล์นั้นคือไฟล์ที่เราเรียกใช้งานอยู่กับไฟล์ที่เราจะทำการนำเข้ามาร่วมนั้นเอง ตัวอย่าง script phpRead More →

ในภาษา php นั้นเราสามารถประกาศค่าคงที่ได้เหมือนกับในภาษาอื่นๆ โดยที่ว่าให้ใช้คำสั่ง define() ซึ่งชื่อของค่าคงที่นั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวเลขได้และสามารถใช้เครื่องหมาย _ ได้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับกฎในการประกาศตัวแปรทั่วไป ซึ่งอาจจะยังไม่เห็นภาพก็ไปดูตัวอย่างโปรแกรมภาษา php กันเลยRead More →