python

หัดเขียน Python การอ้าง index และการ slice ใน element ในการอ้าง index หรือ element ในภาษา python นั้นมีความผิดแตกต่างกับภาษาอื่นมากพอสมควร ใน python ไม่ว่าจะเป็น array , list, tuple ชนิดข้อมูลที่เป็นชุดเรียกต่อกันจะใช้การอ้างอิง index และการตัด Slicing แบบเดียวกันคือใช้ การอ้างอิงใน [] นั้นเองเรามาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยดีกว่า phonelist = [‘iphonex’, ‘galaxy’, ‘vivo’, ‘nexus’] name = ‘thaicoding’ #Indexing or ‘Subscription’ operation # print(‘Item 0 is’, phonelist[0]) print(‘Item 1 is’, phonelist[1]) print(‘Item 3 is’, phonelist[3]) print(‘Item -1 is’, phonelist[-1]) print(‘Item -2 is’, phonelist[-2]) print(‘Character 0 is ‘, name[0]) print(‘Character -10 is ‘, name[-10]) ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จากผลลัพธ์จะเห็นว่าการอ้างอิง index นั้นจะเริ่มจาก 0 เหมือนกับภาษาใน C Family ซึ่งค่าที่ได้ก็เป็นไปตามชนิดข้อมูลของตัวแปรนั้น อย่างตัวแปร phonelist จะเก็บข้อความหลายๆอันจึง return ค่าออกมาเป็นข้อความตาม index เลย ส่วนตัวแปร name นั้นจะเก็บเป็นข้อความอยู่แล้ว เหมือนอ้างอิง index ที่ 0 จึง return ค่าตัวอักษร t ออกมา แต่ใน python นั้นจะมีการอ้างอิงRead More →